Door op "GOEDKEUREN" te klikken, accepteer je het opslaan van cookies op jouw apparaat om website navigatie te verbeteren, site gebruik te analyseren, en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacy beleid voor meer info.

Algemene voorwaarden

Hier vind je onze algemene voorwaarden. Deze pagina heeft onze enige echte huidige algemene voorwaarden.

Algemeen
Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling etc.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Bootsman Marketing en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes van Bootsman Marketing zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Onze aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding of offerte geldende prijzen, belastingen en heffingen. Offertes zijn maximaal 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de opdracht schriftelijk bevestigt of door middel van uitvoering van de opdracht.

4. Wijzigingen
Wijzigingen in de opdracht dienen schriftelijk te worden bevestigd. Indien de wijziging leidt tot extra kosten, zullen deze aan de opdrachtgever worden doorgerekend.

5. Uitvoering van de opdracht
Bootsman Marketing zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eindproduct en dient zich ervan te verzekeren dat het gebruikte materiaal vrij is van auteursrechten en eventuele andere rechten van derden. Bootsman Marketing is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van ongeoorloofd materiaal.

6. Aanbetaling
Bij sommige projecten kan het voorkomen dat een aanbetaling is vereist voordat met de opdracht kan worden begonnen. Deze aanbetaling zal vermeld worden in de overeenkomst of offerte. De opdrachtgever is verplicht om de aanbetaling vooraf te voldoen voordat met de opdracht kan worden begonnen. Bootsman Marketing behoudt zich het recht om de opdracht te annuleren indien de opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig voldoet.

7. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de overeenkomst of offerte, onder vermelding van het factuurnummer op het rekeningnummer welke tevens is vermeld op de factuur. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Zowel opdrachtgever als Bootsman Marketing behoudt zich ten alle tijde het recht om de opdracht tussentijds te beëindigen met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst of offerte.
Indien de opdrachtgever besluit om de opdracht tussentijds te beëindigen, is de opdrachtgever verplicht om minimaal de gewerkte uren of in projectvorm minimaal een naar redelijkheid door Bootsman Marketing beoordeeld percentage van het project en eventueel gemaakte kosten te voldoen. Er is in dit geval geen garantie op een leverbaar product.
Indien Bootsman Marketing besluit om de opdracht tussentijds te beëindigen, is de opdrachtgever verplicht om minimaal de gemaakte kosten te voldoen. Er is in dit geval geen garantie op een leverbaar product.

9. Auteursrechten
De auteursrechten op alle door Bootsman Marketing vervaardigde werken, zoals teksten, afbeeldingen, videobeelden, en layout, berusten bij Bootsman Marketing. De opdrachtgever mag deze werken alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd.

10. Levertijd
De levertijd van het product is afhankelijk van het project en zal in alle redelijkheid worden bepaald op basis van de werkzaamheden die nodig zijn om het product te leveren. Er kan geen algemene inschatting worden gemaakt van de levertijd. Indien de opdrachtgever specifieke wensen heeft met betrekking tot de levertijd, kunnen deze meegenomen worden in de offerte, maar deze zijn niet bindend en kunnen niet altijd worden gegarandeerd. Bootsman Marketing is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levertijd.

11. Levering
Levering van het product zal plaatsvinden via een online link, meestal via WeTransfer, tenzij in de offerte anders is aangegeven. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het downloaden en opslaan van het product op een veilige locatie. Bootsman Marketing kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of verlies van het product na of tijdens de levering. De opdrachtgever dient zich ervan te verzekeren dat hij over voldoende backups en kopieën van het product beschikt. Levering omvat alleen het eindproduct en niet de eventuele projectbestanden.

12. Projectbestanden
Eventuele projectbestanden, zoals bijvoorbeeld ontwerpbestanden en andere originele bronmateriaal, zijn geen onderdeel van het product en zullen niet worden geleverd. Bootsman Marketing kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel verlies van deze projectbestanden.

13. Opslag van bestanden
Bootsman Marketing verzorgt de opslag van de projectbestanden en andere bestanden welke gerelateerd zijn aan de opdracht. Dit kost de opdrachtgever niks, tenzij anders vermeld in de offerte of overeenkomst. Bootsman Marketing behoudt zich het recht om de bestanden bij een derde partij op te slaan, mits deze bestanden op een juiste en veilige manier worden opgeslagen en versleuteld. Bootsman Marketing is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of diefstal van deze bestanden.

14. Bewaring projectbestanden en eindproducten
Over het algemeen bewaart Bootsman Marketing alle projectbestanden en eindproducten voor onbepaalde tijd, echter zijn wij niet verplicht dit te doen. Projectbestanden en eindproducten zullen minimaal 30 dagen na het voltooien van de opdracht bewaard worden. De opdrachtgever dient zich hiervan bewust te zijn, omdat dit eventuele aanpassingen of toevoegingen aan het product in de toekomst kan belemmeren. Bootsman Marketing is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of beschadiging van deze bestanden.

15. Einde opdracht
Zodra het product is geleverd, is de opdracht voltooid en komt deze automatisch ten einde. Alle eventuele verdere wijzigingen of aanvullingen dienen opnieuw te worden aangevraagd en zullen als nieuwe opdracht worden behandeld, tenzij anders is aangegeven in de offerte of overeenkomst.

16. Promotie
Bootsman Marketing behoudt zich het recht om alle producten die niet in redelijkheid bedrijfsgevoelige informatie bevatten te gebruiken voor eigen promotie, inclusief het logo van de opdrachtgever. Deze promotie kan op de website van Bootsman Marketing staan, maar kan ook worden gebruikt in andere marketinguitingen, zowel online als fysiek of op andere manieren. De opdrachtgever gaat akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en verleent Bootsman Marketing hiervoor toestemming bij het bevestigen van de overeenkomst of offerte.

17. Verstrekken van informatie en bestanden
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het zo veel mogelijk verstrekken van alle juiste informatie en bestanden met betrekking tot de opdracht. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat Bootsman Marketing een positief eindproduct kan garanderen. Indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie of bestanden verstrekt, kan dit leiden tot vertragingen, een minder goed eindproduct en eventueel extra kosten voor opdrachtgever. Bootsman Marketing is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het onjuist danwel onvolledig aanleveren van informatie of bestanden door opdrachtgever.

18. Klachtenprocedure
Mocht de opdrachtgever een klacht hebben over de uitvoering van de opdracht, dan verzoeken wij de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontdekken van de klacht, schriftelijk aan ons te melden. Bootsman Marketing zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, behandelen en de opdrachtgever schriftelijk van ons standpunt en eventuele oplossing in kennis stellen.

19. Overmacht
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, mobilisatie, staking, bedrijfsstoornis, transportproblemen, energieproblemen en andere storingen en verstoringen in de bedrijfsvoering. In geval van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van deze omstandigheid.

20. Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

21. Vertrouwelijkheid
Bootsman Marketing zal alle informatie die zij in het kader van de opdracht van de opdrachtgever ontvangt vertrouwelijk behandelen.

22. Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen Bootsman Marketing en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bootsman Marketing is gevestigd.

23. Wijzigingen algemene voorwaarden
Bootsman Marketing behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en zullen vanaf de datum van publicatie van kracht zijn. De algemene voorwaarden op deze pagina van onze website zijn de enige geldige algemene voorwaarden.